O projekte

Welcome

This page is dedicated to partial outputs of the Institute of Etnology of Slovak Academy of Sciences (Project Partner 4) in frame of CENTRAL EUROPE project 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK (5/2011 – 4/2014). The page enables an access to more then 118.000 records realised in the frame of this project.

The folk culture in its full form as known for centuries is no longer a natural part of everyday or ceremonial life. Many elements of traditional culture have already lost their practical meaning and stopped to fulfill their original functions. Others have gradually been transformed and have adjusted themselves to the needs and concepts of the people of today and the contemporary way of living. The expansion of new cultural elements has taught today’s people that it is necessary to perceive their own culture in a different way. Together with the globalization spread also the idea naturalized concerning the protection of the culture of previous generations’ heritage.

Preservation and enhancement of folk culture heritage presents an important challenge for today’s societies, as far as it contributes to the continuity of their historical awareness. The ethnological departments of the four countries in Central Europe - Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia - have joined the preparations for the internet portal (www.etnofolk.eu) providing the access to archive graphical, audio as well as audiovisual documents concerning the historical forms of folk culture as well as further information about the capitalizing on this cultural heritage.

Vitajte

Táto stránka je venovaná parciálnym výstupom Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (Projektový partner 4) v rámci projektu 3CE296P4 Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK (5/2011 – 4/2014). Umožňuje prístup k viac ako 118.000 digitalizovaných záznamov, realizovaných v rámci riešenia projektu.

Ľudová kultúra v jej známej historickej podobe už nie je v plnej šírke prirodzenou súčasťou každodenného či sviatočného života. Mnohé tradičné kultúrne elementy už stratili svoj praktický význam a prestali plniť svoje pôvodné funkcie. Iné sa postupne transformovali do súčasného spôsobu života a prispôsobili sa potrebám a predstavám ľudí. Expanzia nových kultúrnych prvkov naučila dnešného človeka vnímať vlastnú kultúru inak. Spolu so šírením globalizácie sa udomácňovala myšlienka ochrániť dedičstvo kultúry predchádzajúcich generácií.

Uchovávanie a pestovanie kultúrneho dedičstva je dôležitou výzvou pre súčasné spoločenstvá, nakoľko stelesňuje kontinuitu ich historického vedomia a predstavuje zdroj hodnôt, spájajúcich minulosť, súčasnosť a budúcnosť do súvislého a pochopiteľného celku. Etnologické pracoviská štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Slovinska - sa tak zapojili do prípravy internetového portálu (www.etnofolk.eu), na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj ďalšie informácie o využívaní tohto kultúrneho dedičstva.